Úroveň plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

17. prosince 2009 Ing. Václav Liška

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém jednání 22.2.2005 schválilo Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje (POH PK). Závazná část plánu byla vyhlášena 21.3.2005 obecně závaznou vyhláškou kraje č.1/2005.  Podrobné informace o průběhu zpracování  POH  PK včetně povinností, které z toho vyplývají pro významné producenty odpadů,  jsou zveřejněny samostatně  na Portálu PK.

Podle § 43  zákona č.185/2001 Sb., o odpadech,  kraj každoročně zasílá Ministerstvu životního prostředí vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje  a to do 15. listopadu následujíciho roku. Vyhodnocení se provádí pomocí soustavy indikátorů stanovené v závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky. V přílohách  je vyhodnocení POH PK za období 2002-2004, 2005, 2006, 2007 2008. O úrovni plnění závazné části POH PK je pravidelně informována Rada PK a Zastupitelstvo PK formou informativní zprávy.

Soubory ke stažení