Proplácení jízdného na soutěžích a olympiádách v roce 2020

12. prosince 2018 07:52, aktualizováno 06. ledna 2020 09:28,

V souvislosti s platností a účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů označované též jako GDPR, zákonem 563/1991, o účetnictví, v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, nebude žákům, kteří se zúčastní okresních a krajských škol soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT propláceno jízdné hotově na soutěži.

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, které je OŠMS KÚPK pověřeno finančním vypořádáním soutěží, bude náhradu prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem (dále jen "jízdné") na OKRESNÍ a KRAJSKÁ KOLA soutěží a přehlídek vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a zpět hradit na základě PŘEFAKTUROVÁNÍ NÁKLADŮ PROPLACENÉHO VYSÍLAJÍCÍ ŠKOLOU PO SKONČENÍ VŠECH SOUTĚŽÍ. Organizátor může, pokud to bude z ekonomických důvodů výhodnější, zajistit k dopravě do místa konání soutěže zvláštní autobus/mikrobus. Účastníci soutěže jsou povinni si zajistit použití nejekonomičtější způsobu dopravy.

Školy mohou zažádat o proplacení JÍZDNÉHO ŽÁKŮ A OSOB VYKONÁVAJÍCÍCH DOZOR NAD ŽÁKY na základě vystavení maximálně dvou hromadných faktur ročně za jízdné žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky na všechny soutěže, a to  za období leden až červen 2020, kdy je fakturu nutné zaslat do 30. 6. 2020, za období září až prosinec 2020 (týká se především sportovních soutěží) do 10. 12. 2020. Souhrnné faktury budou vystaveny na Středisko služeb školám, Částkova 78, 326 00 Plzeň, IČO: 49777700, a jejich přílohou bude tabulka s uvedením počtu žáků v jednotlivých soutěžích, dozorujících a výší jejich jízdného. Věcnou správnost odsouhlasí organizátor okresního, resp. krajského kola soutěže. Statutární zástupce školy svým podpisem a razítkem na faktuře stvrzuje soulad mezi skutečnou výší jízdného žáků a výší fakturované částky a správností zařazení soutěže (vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT – typ A a B, okresní a krajské kolo). Není třeba dále dokládat kopiemi prvotních dokladů – jízdenek žáků a osob vykonávajících dozor nad žáky.

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 si vyhrazuje právo upravit výši proplaceného jízdného s ohledem na výši přidělené dotace/příspěvku.

Výčet vyhlašovaných soutěží na školní rok 2019/2020 naleznete ve Věstníku MŠMT ze srpna 2019, na webu MŠMT (http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-05-2019) a na webu Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/souteze).

 

Doporučení školám, jak jízdné na soutěže proplácet a účtovat v průběhu roku 2020

Žákům školy a osobám vykonávajícím dozor nad žáky může příslušný nepedagogický pracovník na vysílající škole (ekonom, účetní) po skončení soutěže a předložení originálů jízdních dokladů tyto vynaložené náklady proplatit z prostředků školy a zaúčtovat jako pohledávku za Střediskem služeb školám (SSŠ). Originály jízdních dokladů je nutné ponechat k případné kontrole. Archivační doba se řídí vnitřní směrnicí dané organizace – Archivačním a skartačním řádem.

Doporučený způsob účtování:

377/261 – vyplacené jízdné

311/377 – vydaná faktura SSŠ  

241/311 – úhrada vydané faktury na bance

Do těla faktury uveďte následující text: Fakturujeme Vám náklady za jízdné žáků na okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT v roce 2020 a zpět, a dále pak náklady za jízdné osob vykonávajících dozor nad žáky z „název školy“ částku ve výši „xxxx Kč“. Podrobný rozpis je uveden v příloze faktury.

Přílohu faktury naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení