Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji

26. června 2019 12:26, aktualizováno 18. května 2020 08:39, Ing. Jana Němečková

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření, je zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní u jedenácti vybraných vodních děl III. a IV. kategorie v Plzeňském kraji. Jednalo se o následující vodní díla - rybník Novec (katastr obce Nalžovské hory, okres Klatovy), Žinkovský rybník (katastr obce Žinkovy, okres Plzeň-jih), Merklínský rybník (katastr obce Merklín, okres Plzeň-jih), Holoubkovský rybník (katastr obce Holoubkov, okres Rokycany), Kařezský dolní rybník (katastr obce Kařez, okres Rokycany), Štěpánský rybník (katastr obce Mýto, okres Rokycany), rybník Babylon (katastr obce Babylon, okres Domažlice), Kozčínský velký rybník (katastr obce Kovčín, okres Klatovy), Myslívský velký rybník (katastr obce Myslív, okres Klatovy), Hnačovský rybník (katastr obce Hnačov, okres Klatovy) a Mohelnický rybník (katastr obce Mohelnice, okres Plzeň-jih).

Uvedená vodní díla vybral Krajský úřad v rámci krizového plánování, pro která měly být určeny parametry průlomové vlny a vymezen rozsah ohroženého území zvláštní povodní. Bezpečnostní rada Plzeňského kraje ve svém usnesení ze dne 11. dubna 2017 č. j. BR/2/17 uložila vedoucímu odboru životního prostředí prověřit možnost a podmínky získání dotací ke stanovení rozsahu ohroženého území zvláštní povodní, včetně jejího zobrazení v mapovém podkladu u vodních děl III. a IV. kategorie.

Na základě veřejné zakázky, která byla zveřejněna v r. 2018, byl vybrán zpracovatel – jednalo se o společnost „AQUATIS – VD TBD“ vzniklé na základě smlouvy o společnosti ze dne 14. 11. 2018. Smlouva o dílo mezi zpracovatelem a Plzeňským krajem byla podepsána dne 22. 1. 2019. Celkové náklady dle smlouvy o dílo dosahují 4 137 800 Kč bez DPH (tj. 4 886 948 Kč včetně DPH + 99 000 Kč jako náklady na pořízení dat od ČHMÚ). Výstupy projektu byly Plzeňskému kraji dle smlouvy o dílo předány do 12 měsíců od podepsání smlouvy, a to dne 21. ledna 2020.

Území ohrožená zvláštními povodněmi byla stanovena na základě hydraulického výpočtu dynamické průtokové vlny se stanovením průběhu kulminační hladiny při zahrnutí transformace povodňové vlny v dotčeném území. Pro výpočet byl použit postup výpočtu jednorozměrného neustáleného nerovnoměrného proudění. Území ohrožená zvláštními povodněmi byla stanovena od hrází jednotlivých vodních děl až do transformace kulminačního průtoku povodňové vlny zvláštní povodně pod průtok Q100. Tato území budou zařazena do mapových podkladů Plzeňského kraje.

Stav projektu: realizace
Celkové náklady projektu: 4 986 129,50 Kč
Výše podpory: 4 238 210,07 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.