Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

15. listopadu 2019 Eva Kolerusová

Právní předpisy

• Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:
• kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
• předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška).

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy). Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a sportu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1


Jednotná přijímací zkouška

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají formou jednotné zkoušky v tyto termíny:

         Studium                      První termín               Druhý termín       

Čtyřleté a nástavbové      14. dubna 2020          15. dubna 2020                   

Šestileté a osmileté          16. dubna 2020          17. dubna 2020                 

Náhradní termín k prvnímu termínu       13. května 2020

Náhradní termín ke druhému termínu    14. května 2020


Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát:
• v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
• ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, pokud se do uvedeného oboru přijímací zkouška koná.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna.

Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti tj. minimální počet bodů.

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Přehled průběžně aktualizovaných volných míst na středních školách v Plzeňském kraji je k dispozici zde.


Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:
• že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
• uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Zápisový lístek se nevztahuje na formy vzdělávání večerní, dálková, distanční, kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou a v případě přijetí do vyššího ročníku SŠ.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na krajském úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu uchazeče. Více informací o vydávání zápisových lístků naleznete zde.


Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31. října.

Termín pro podávání přihlášek je pro první kolo přijímacího řízení stanoven na 30. listopadu.

V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna.

Do oborů vzdělání konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Podáním přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a, tedy k 1. březnu.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 
Úprava podmínek osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury (ČJL), tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL.

Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 
Informace k přijímacímu řízení

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedeném odkazu. Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na webu www.technikaaremeslo.cz a www.facebook.com/technikaaremeslo/.


Další informace naleznete na www.msmt.cz, https://prijimacky.cermat.cz/, https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/, www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.nuov.cz, www.uiv.cz.

Soubory ke stažení