Konference Oběti trestných činů a posuzování jejich věrohodnosti

18. listopadu 2019 16:05, aktualizováno 16:09, Mgr. René Zeithaml
Ve spolupráci projektů ,"Proč zrovna já?" II a ,"Na správnou cestu!" II, realizovaných Probační a mediační službou ČR a při příležitosti konání jubilejního desátého Pracovního setkání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality Plzeňského kraje se konala 14. listopadu 2019 konference s názvem "Oběti trestných činů a posuzování jejich věrohodnosti". Akce se uskutečnila v kulturním domě Šeříková v Plzni.

Jednání se zúčastnil vrchní ministerský rada odboru prevence kriminality Milan Fára a Dagmar Steinbachová, vedoucí oddělení sociálních služeb KÚPK.

Tématem dětských obětí trestných činů se zabýval také Tým pro mládež, uvedla koordinátorka Klára Vyletová.

V prvním příspěvku se zabývala tématikou znaleckého posuzování psycholožka Hana Ortmannová.

Následovalo X. Pracovní setkání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality Plzeňského kraje, v rámci kterého seznámily Dagmar Steinbachová, vedoucí oddělení sociálních služeb KÚPK a Pavlína Kučerová, krajská protidrogová koordinátorka, přítomné s hlavními strategickými dokumenty, složením zástupců Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality Plzeňského kraje a následoval výčet výdajů na protidrogovou politiku z rozpočtu kraje a obcí Plzeňského kraje v letech 2010 - 2019. Následně seznámila přítomné s přidělenou finanční dotací na protidrogovou prevenci na rok 2019, připravovanými dotačními tituly a výdaji na realizaci krajských projektů prevence kriminality. Poté vystoupili ředitelé a zástupci adiktologických služeb na území města Plzně, popsali nabízené služby a vyjádřili se k aktuální situaci ve svých organizacích.

O přístupu k obětem trestného činu z pohledu Policie ČR informoval ve svém příspěvku Pavel Študent, vedoucí 1. oddělení obecné kriminality PČR.

K historii i současnému stavu výslechových místností v Plzeňském kraji následně pohovořil Milan Klášterka, vrchní komisař Oddělení obecné kriminality PČR. Prezentaci doplnila Markéta Vavříková o informace k činnosti policejní psycholožky a interventky.

Galerie