Referent/ka na úseku působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby odboru DSH

09. března 2020 Ing. Klára Smetáková

PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajský úřad

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

referent/ka na úseku působnosti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby odboru dopravy a silničního hospodářství

Místo výkonu práce: Plzeň

Druh práce: referent

Pracovní poměr: doba neurčitá

Nástup: ihned nebo dle dohody

Pracovní náplň:

 • výkon působnosti speciálního stavebního úřadu v rámci vedení územních řízení staveb dopravní infrastruktury v souladu se zákonem 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
 • rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti speciálního stavebního úřadu
 • metodická a odborná pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v oblasti stavebního úřadu
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání 
 • praxe v oblasti stavebního zákona (problematika územního a stavebního řízení)
 • prokazatelná znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dobrý písemný i ústní projev
 • pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
 • uživatelská znalost programů MS OFFICE
 • ochota dále se vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou uchazečů je:

 • vzdělání stavebního nebo technického směru
 • svědčení o zvláštní odborné způsobilosti v příslušném oboru

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu, tel. nebo e-mailové spojení uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • datum možného nástupu uchazeče

Součástí písemné přihlášky bude:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče


Platová třída odpovídající druhu práce:  9 - 11

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 31. 3. 2020 na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje 

odbor kancelář ředitele

Škroupova 18, 306 13 PlzeňSoubory ke stažení