Vyhlášení dotačního titulu „MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020“

20. ledna 2020 Bc. Hana Dadučová

Dotační titul je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ - viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020.

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 1 500 000 Kč.

Kontaktní osoba:
Bc. Hana Dadučová
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 321
e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení