Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o pěstounské péči

28. února 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 11. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „Kolik bylo od 1.1.2013 do 31.12.1019 v Plzeňském kraji celkem zařazeno přechodných pěstounů? Kolik přechodných pěstounů od 1.1.2013 do 31.12.2019 ukončilo zařazení do evidence přechodného pěstouna na svou vlastní žádost? Proti kolika přechodným pěstounům bylo od 1.1.2013 do 31.12.2019 zahájeno správní řízení o ukončení evidence přechodného pěstouna? Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu? Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo schváleno a zařazeno? Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o dlouhodobé pěstounství? Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? Pokud ano, kolik žadatelů bylo schváleno? Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů pro osvojitele? Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o pěstounství na přechodnou dobu? Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo schváleno a zařazeno? Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o dlouhodobé pěstounství? Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? Pokud ano, kolik žadatelů bylo schváleno? Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů pro osvojitele? Pokud ano, jaké na něj vynaložil kraj náklady? Proběhla v Plzeňském kraji v roce 2018 nějaká akce na podporu pěstounství? Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl z rozpočtu? Proběhla v Plzeňském kraji v roce 2019 nějaká akce na podporu pěstounství? Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl z rozpočtu?“

K žádosti KÚPK sdělil následující:

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 v Plzeňském kraji bylo celkem zařazeno 34 „přechodných“ pěstounů. Ve stejném období ukončili na svou vlastní žádost zařazení do evidence osob vykonávající pěstounskou péči po přechodnou dobu 3 „přechodní“ pěstouni. Proti 1 „přechodnému“ pěstounovi bylo ve stejném období zahájeno správní řízení o vyřazení z evidence osob vykonávající pěstounskou péči po přechodnou dobu.

V roce 2018 byli schváleni a zařazeni 2 pěstouni – žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu a 21 pěstounů – žadatelů o „dlouhodobé“ pěstounství.
V roce 2019 byli schváleni a zařazeni 3 pěstouni – žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu a 14 pěstounů – žadatelů o „dlouhodobé“ pěstounství.

V rámci Plzeňského kraje probíhá společná příprava „přechodných“, „dlouhodobých“ pěstounů a osvojitelů, tedy pro všechny druhy náhradní rodinné péče a osvojení. Příprava probíhá ve čtyřech bězích, tedy 4 krát ročně – víkendově, v zákonné dotaci 48 hodin. V každém běhu se připravuje 20 -22 žadatelů (10-12 žádostí). Plzeňský kraj vynaložil v roce 2018 a 2019 na přípravu 600 000 Kč za rok.
Co se týká akcí na podporu pěstounství, v roce 2018 proběhl druhý ročník soutěže „Pěstounská rodina – náš domov“, která je určena dětem v pěstounské péči v Plzeňském kraji a je rozdělena na dvě části – výtvarnou a literární. Do soutěže byli zařazeni i samotní pěstouni, kteří psali literární díla na dvě daná témata. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2018 na krajském úřadě. Plzeňský kraj na tuto akci poskytl 50 000 Kč. Následně z této akce vznik sborník děl a příspěvku (pod názvem Pěstounská rodina – náš domov, II. ročník soutěže pro pěstounské rodiny). Za zmínku také stojí účast náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí, Mgr. Zdeňka Honze, v diskuzním pořadu Studio Z s tématem Pěstounská péče.
V roce 2019 proběhla propagace náhradní rodinné péče ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. prostřednictvím vysílaných spotů. Spoty vznikly pro Hledáme rodiče, o.p.s., která je poskytla Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Od října 2018 jsou k vidění prostřednictvím veřejné dopravy v Plzni, na velkoplošných obrazovkách v Plzni a Klatovech a na internetových a facebookových stránkách PMDP, a.s.. V závěru každého spotu je uveden odkaz na informační portál Plzeňského kraje na adrese http://pestouni.plzensky-kraj.cz/. Zde se každý může seznámit se základnými informacemi o pěstounské péči a nalézt kontakty na pracovníky, kteří mu poskytnou bližší informace. Plzeňský kraj za tuto propagaci uhradil částku 52 453,50 Kč.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, dále pořádá pravidelná setkávání pěstounů a každé první pondělí v měsíci den otevřených dveří pro zájemce o náhradní rodinnou péči.