Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se finančních prostředků ze SFDI a výdajů na dopravní osblužnost

13. března 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 8. 3. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „1. sdělení výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, a za účelem úhrady nákladů souvisejících se získáním vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nachází dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, poskytnutých Plzeňskému kraji nebo jím pověřené organizaci správy a údržby silnic, samostatně za každý rok v období let 2014 až 2018, s vyčíslením kolik finančních prostředků bylo v každém roce poskytnuto do rozpočtu kraje a kolik bylo převedeno přímo do pověřené organizace správy a údržby silnic; 2. výše výdajů Plzeňského kraje na dopravní obslužnost za roky 2014, 2015 a 2016, které jsou od roku 2017 již souhrnně evidovány ve zvláštním paragrafu 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami.“

K žádosti KÚPK sdělil následující informace:

K 1. bodu žádosti: V tabulce č. 1 uvádíme výši poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tř. ve vlastnictví Plzeňského kraje v letech 2014 – 2018.

Tabulka 1 Finanční prostředky ze SFDIFinanční prostředky v letech 2014 – 2018 byly poskytnuty přímo Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci.

K 2. bodu žádosti: V tabulce č. 2 naleznete výši výdajů Plzeňského kraje na veřejnou linkovou dopravu a železniční dopravu v letech 2014 – 2016. Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.

Tabulka 2 Výdaje Plzeňského kraje na VLD a železniční dopravu