Stanovisko "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)"

03. ledna 2020 Ing. Jiří Soutner
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad dle § 3 písm. f) zákona (dále také „příslušný
úřad“) ve spojení s ustanovením § 21 písm. c) zákona, v souladu s § 9a odst. 1 zákona, přílohy
č. 6 k zákonu a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vydává

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O
k záměru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň
(mimo) – Stod (včetně)“ s podmínkami.


Do závazného stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) http://www.cenia.cz/eia i na
stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia, kód záměru OV3074.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení