Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kloušov - PK x obec Merklín

17. března 2020 Miloslava Procházková
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/51/IM/20B e z ú p l a t n ý   p ř e v o d   p o z e m k ů

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemky:

- parc. č. 499/37 o výměře   441 m2,
- parc. č. 499/38 o výměře   228 m2,
- parc. č. 499/39 o výměře     36 m2,
- parc. č. 499/40 o výměře   236 m2,
- parc. č. 499/41 o výměře     29 m2,
- parc. č. 499/42 o výměře     62 m2,
- parc. č. 499/43 o výměře   196 m2,
- parc. č. 499/44 o výměře     30 m2,
- parc. č. 499/45 o výměře       2 m2,
- parc. č. 499/46 o výměře       3 m2,
- parc. č. 499/47 o výměře     15 m2,
které vznikly na základě geometrického plánu č.195-129/2018 vyhotoveného společností Dankovič geodetická kancelář s.r.o., Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, oddělením z pozemku parc. č. 499/1, zapsaného na LV č. 775 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Merklín a k. ú. Kloušov,

do vlastnictví obce Merklín, Zámek 1, 334 52 Merklín, IČO: 00256901.

V Plzni dne 18. 03. 2020
JUDr. Michal Bouřa, MBA v.r.                                                                                                                                                                                                                      vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení