Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Klenová

26. února 2020 Miloslava Procházková
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/211/IM/19


P r o d e j    p o z e m k u

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemek:

- parc. č. 802/6 o výměře 74 m2,

který vznikl na základě geometrického plánu č. 137-1039/2019 vyhotoveného GEODET - Ing. Pavlem Brůhou, Plánická 171, 339 01 Klatovy I, oddělením z pozemku parc. č. 802/1, zapsaného na LV č. 466 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec a k. ú. Klenová.

V Plzni dne 26. 02. 2020

JUDr. Michal Bouřa, MBA v.r.

vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení