Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan

17. března 2020 Miloslava Procházková

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/52/IM/20P r o d e j     p o z e m k u

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119,  a to pozemek:

- parc. č. 391/16 o výměře 52 m2,

který vznikl na základě geometrického plánu č. 217-315/2012 vyhotoveného Rokycanská geodetická kancelář – Vladimír Honsa, Masarykovo náměstí 81, Rokycany, oddělením z pozemku parc. č. 391/1, zapsaného na LV č. 165 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec Veselá a k. ú. Veselá u Rokycan.

V Plzni dne 18. 03. 2020JUDr. Michal Bouřa, MBA  v. r.                                                                                                                                                                                                                                vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení